تعرفه های ميتينگز

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

20 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 140 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

20 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 182 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

60 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 300 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

60 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 390 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

100 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 500 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

100 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 650 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

150 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 700 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

150 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 910 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

200 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 850 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

200 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 1 میلیون و 105 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

300 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 1 میلیون و 100 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

300 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 1 میلیون و 430 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

350 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 1 میلیون و 280 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

350 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 1 میلیون و 664 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

400 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 1 میلیون و 580 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

400 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 2 میلیون و 054 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

500 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 2 میلیون و 300 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

500 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 2 میلیون و 990 هزار تومان )

پلن اقتصادی

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

600 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

عادی

فعالسازی ( 3 میلیون و 150 هزار تومان )

پلن حرفه ای

1ماهه

تعداد کاربر همزمانی

600 کاربر

تعداد کلاس

نامحدود

مدت زمان برگزاری

نامحدود

دوربین همزمان

بدون محدودیت

سیستم ضبط

ابری

فعالسازی ( 4 میلیون و 095 هزار تومان )

سفارشی

راه حلی مناسب برای مجموعه‌های بزرگ که به‌دنبال یک بستر سفارشی و نامحدود می‌گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق ارتباط با ما پاسخگویتان هستیم.

مکاتبه نمایید