بایگانی مجله خبری

دســـته بنـدی ها

  • Open Web Application Security Project، که به اختصار آن را OWASP گویند. پروژه‌ای جامعه‌باز (OpenCommunity) است که به سازمان‌ها امکان توسعه، خریداری و نگه‌داشت برنامه‌ [...]